Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Meskers Web. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Meskers Web, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Meskers Web verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 november 2014.


1. Definities

1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

2. Template Website: een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp van Meskers Web.

3. Maatwerk: website met een nieuw, door Meskers Web te ontwerpen ontwerp en verdere voorzieningen zoals beschreven op de website van Meskers Web.

4. Onderhoud van een website: het door Meskers Web inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.

5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Meskers Web een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.


2. Toepasselijkheid

1. Door ondertekening en retourzending van een offerte van Meskers Web verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Meskers Web en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Meskers Web opgenomen wordt.


3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgave door Meskers Web zijn geheel vrijblijvend.

2. Offertes en prijsopgave door Meskers Web blijven 1 maand geldig, tenzij een er anders besproken wordt.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Meskers Web zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Meskers Web niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Meskers Web zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Meskers Web het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Meskers Web aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Meskers Web worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Meskers Web zijn verstrekt, heeft Meskers Web het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Meskers Web is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Meskers Web is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Meskers Web de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door Meskers Web ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart Meskers Web voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.


5. Duur en beëindiging

1. Het ontwerpen van een nieuwe website door Meskers Web voor de opdrachtgever wordt beschouwd als product van Meskers Web en na een looptijd van 1 jaar is de volledige eigendomsrecht voor de opdrachtgever.

2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Meskers Web en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

3. Meskers Web heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Meskers Web gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

4. Meskers Web heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

5. Meskers Web heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.

6. Meskers Web heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruikt is gemaakt van software die niet compatibel is met de door Meskers Web aanbevolen onderhoudssoftware.

7. Na oplevering van de desbetreffende website, blijft de website van een looptijd van minimaal 1 jaar onder hosting staan van Meskers Web. Deze overeenstemming wordt aan het eind stilzwijgend verlengt tenzij hiervoor schriftelijk aanvraag is gedaan.


6. Levering en levertijd

1. Meskers Web gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

2. Bij het ontwerpen van een nieuwe maatwerk oplossing maakt Meskers Web eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Meskers Web. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn(2 weken) reageert op het basisontwerp, gaat Meskers Web ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Meskers Web over tot het voltooien van de volledige website.

3. Mocht Meskers Web onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Meskers Web alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Meskers Web een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

4. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.


7. Overmacht

1. Meskers Web aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Meskers Web als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Meskers Web alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Meskers Web geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Meskers Web tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.


8. Prijzen

1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

2. Wijzigingen in de tarieven worden door Meskers Web minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.


9. Betaling

1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Meskers Web en is de opdrachtgever betaling verplicht.

2. De opdrachtgever dient 30% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op ING rekeningnummer NL87INGB0006278719 o.v.v. "Aanbetaling". Meskers Web houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Meskers Web stuurt hiertoe een factuur welke binnen 30 dagen dient te worden voldaan.

4. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Meskers Web aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door Meskers Web het verschuldigde bedrag te voldoen.

5. In genoemde gevallen behoudt Meskers Web zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

7. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Meskers Web een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

8. Indien de betalingstermijn met 30 dagen is overschreden, wordt door Meskers Web een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10.00, wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

9. Wanneer de opdrachtgever binnen 30 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

10. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Meskers Web hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

11. Indien Meskers Web abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Meskers Web het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

12. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Meskers Web heeft voldaan.


10. Copyright

1. Al het door Meskers Web vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Meskers Web niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Meskers Web gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Meskers Web vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Meskers Web een contract is aangegaan.

2. Het eigendom van door Meskers Web verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Meskers Web, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Meskers Web hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Meskers Web gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

3. Meskers Web behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


11. Domein eigendom

1. Het domein die de opdrachtgever heeft aangevraagd komt in het bezit van de opdrachtgever. Meskers Web is hiervoor nergens aansprakelijk voor als er ongepaste teksten en afbeeldingen op de site getoond worden


12. Aansprakelijkheid

1. Voor zover Meskers Web bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Meskers Web weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Meskers Web op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Meskers Web of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Meskers Web.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Meskers Web slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Meskers Web voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Meskers Web kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

4. Meskers Web is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

5. De opdrachtgever dient Meskers Web terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Meskers Web geleden schade.

6. Meskers Web is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Meskers Web voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Meskers Web is geadviseerd.

7. Meskers Web is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld t.b.v. hosting.


13. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Meskers Web noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.


14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

1. Meskers Web behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.


15. Overig

1. Meskers Web zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Meskers Web.

2. Wanneer Meskers Web bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.

3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Meskers Web zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiŽle consequenties op de hoogte stellen.

4. Meskers Web is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Meskers Web behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Meskers Web te plaatsen op de openingspagina van de opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen voor een bedrag van netto € 250.


17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Meskers Web en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Amsterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Meskers Web met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Meskers Web beslissend.


Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Meskers Web: http://www.meskersweb.nl/pagina/algemene-voorwaarden Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.